Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będą w klasach V i VI. Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z (do pobrania poniżej) udziału ucznia w zajęciach – uczeń taki jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach. Obecność pozostałych uczniów na lekcjach wychowania do życia w rodzinie jest obowiązkowa.
Uczniowie w klasach V i VI realizują po 14 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego, w tym 5 zajęć podzielonych na grupy chłopców i dziewcząt. W szkole realizowany jest program nauczania „Wędrując ku dorosłości” Teresy Król, zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 roku, poz. 977). Tematyka zajęć dla klas V i VI wynika z wymogów podstawy programowej i dostosowana jest do możliwości percepcyjnych uczniów. Program zakłada także możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Program realizuje treści dotyczące:
• funkcji rodziny i ról rodzinnych,
• zmian psychofizycznych adolescenta,
• rozwoju człowieka i szacunku dla życia,
• komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej,
• budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich,
• współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręcznik i ćwiczenia Teresy Król z wykorzystaniem zaproponowanych w programie pomocy dydaktycznych oraz wybranych plansz „Poznaj siebie” Grażyny Węglarczyk. Nie ma potrzeby zakupu ćwiczeń i podręcznika. Przedmiot nie podlega ocenie.
Osoba prowadząca: Małgorzata Ogrodnik (pedagog szkolny)
Wymagania ogólne: ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.
5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla ciała.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
11. Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.
12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
13. Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie.

REZYGNACJA (kliknij aby pobrać)