Świetlica

swietlica

Nasza świetlica działa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie (w oparciu o ramowy statut szkoły publicznej sześcioletniej i gimnazjum zgodnie         z  Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej -Dz. U. Nr 14 z 1999 r. poz. 12). W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: czytelnicze,                       plastyczne, sprawnych rąk, muzyczne – tańce integracyjne, gry i zabawy ruchowe. Oferujemy duży wybór zabawek, gier planszowych i                             dydaktycznych.    Organizujemy i     zachęcamy dzieci do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie

1.Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów. Sprawuje też opiekę nad uczniami dojeżdżającymi.

2.Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Wniosku o przyjęcie wychowanka do świetlicy i złożenie
u wychowawcy świetlicy.

3.Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Opiekuńcza złożona z nauczycieli
świetlicy i zależnie od potrzeb – pedagoga szkolnego oraz wychowawców klas.

4.Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, tworzą grupy wychowawcze, które zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. nie powinny przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.

5.Dzieci przebywają w świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych, w czasie pracy i dojazdu (dojścia) do szkoły ich rodziców oraz z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia im opieki.

6.Świetlica wymaga pisemnych upoważnień (uwzględnionych we wniosku) w przypadku:

– samodzielnego wyjścia dziecka do domu;
– odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy.

7.Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom .

8.W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy lub innych osób/ nauczycieli np. opiekuna ORLIKA , logopedy, bibliotekarza, nauczycieli wf-u ( gimnastyka korekcyjna).

9.Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu .

10.W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: dziennik zajęć, w którym odnotowywana jest tematyka zajęć i uwagi o zachowaniu wychowanków.

11.W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci, po indywidualnej analizie sytuacji, komisja wychowawcza może karnie usunąć ucznia ze świetlicy.

12.Jeżeli uczeń nagminnie i samowolnie opuszcza świetlicę szkolną zagrażając tym bezpieczeństwu swojemu i innym, a rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi, wychowawcą, komisją do spraw wychowania nie skutkują ,to na wniosek wychowawców świetlicy sprawę takiego ucznia rozpatruje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która może zdecydować o skreśleniu go z listy wychowanków świetlicy.

13.Dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.

14.Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji: ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców (opiekunów) o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub nie złożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny.

ZADANIA WYCHOWAWCY

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom/prawnym opiekunom.

2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg planu pracy.

3. Wychowawcy sprawują opiekę podczas przejść uczniów dojeżdżających ( z przystanku i na przystanek PKS ).

4. Wychowawca świetlicy informuje wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.

5. Wychowawca zawiadamia rodziców (opiekunów) o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

6. Wychowawca sprawuje dyżury w jadalni i w razie potrzeby w innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

7. W razie wypadku, choroby dziecka wychowawca powinien zawiadomić o tym fakcie

rodziców( opiekunów) dziecka.

POWINNOŚCI RODZICÓW

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali świetlicowej.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć.

5. Rodzic potwierdzają w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

7. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca rodzic ma prawo do interwencji u Dyrektora Szkoły

8. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad.

POWINNOŚCI WYCHOWANKA

1. Wychowanek uczestniczy w  indywidualnych zajęciach, jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.

2. Wychowanek musi zgłosić się do wychowawcy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.

3. Wychowanek powinien bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali. Także wtedy , gdy udaje się na zajęcia dodatkowe np.: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań , zajęcia taneczne itp.

4. Wychowanek musi stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej.

5. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:

    uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;
należyte zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, pracowników szkoły oraz kolegów;
wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego;
kulturalne spożywanie posiłków;
wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami.
przestrzegania przepisów związanych z bezpiecznym korzystaniem z innych pomieszczeń szkolnych np. z sali zabaw, sali gimnastycznej, ORLIKA.

 6. Wychowanek powinien szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali.

WYRÓŻNIENIA

1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy.

2. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dokumentacji świetlicy.

3. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec każdego semestru.

KARY

1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

2. Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy.

3. Usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast