Sukces na wyciągnięcie ręki

sukces na wyciagniecie reki


Projekt UE realizowany w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   Czas realizacji 1.02.2012 – 31.01.2013 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie Sukces na wyciągnięcie ręki

Od 7 maja 2012r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie realizowany jest projekt pt. „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne, społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Przewidziane są m.in. zajęcia integracyjne, językowe, matematyczne, sportowe, teatralno-muzyczne, warsztaty psychologiczne i warsztaty , taneczno-aktorskie, filmowe, fotograficzne, zajęcia pro zawodowe oraz wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczestników projektu. W ramach wyjazdów uczniowie zwiedzą Gdańsk, Malbork, Toruń Kraków, poznają Szlak Piastowski oraz poznają historię niektórych zamków na Dolnym Śląsku. Planowany jest udział 245 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie. Zajęcia odbywają się codziennie po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych, a także w soboty od 10.00 do 13.00. W ramach zajęć projektowych dzieci objęte są także opieką świetlicową, zapewniony jest dowóz i odwóz dzieci po zajęciach. Uczestnicy codziennie otrzymują posiłek. Projekt opiewa na kwotę 552 000 00 i realizowany będzie do końca stycznia 2013 roku.

Wyjazd edukacyjny szlakiem zamków śląskich 21-22.09.2012

21-22 września odbył się wyjazd edukacyjny Szlakiem zamków dolnośląskich dla uczniów kl III W ramach projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Celem wyjazdu była integracja grupy oraz podniesienie poczucia własnej wartości, a przy okazji zwiedzenie śląskich zamków: Chojnik, Czocha, Grodziec i porównanie ich zabudowy oraz architektury do Kożuchowskiego zamku. Dużo wrażeń dostarczyło uczestnikom wejście czarnym szlakiem na zamek Chojnik, a następnie wysłuchanie opowiadania o historii zamku i legendy o Białej Damie. Dzieci były zachwycone przepięknym widokiem , który ujrzały po wejściu na wieżę. Podczas zwiedzania zamku Czocha w największy zachwyt wprawiły dzieci tajne przejścia, łoże z zapadnią oraz przeraziła legenda o ojcu, który utopił swoje dziecko z nieprawego łoża w studni. Zamek Grodziec zachwycił uczestników ogromną salą balową z kominkiem, basteja ( dzieci zauważyły podobieństwo do naszej kożuchowskiej), umiejscowieniem na wygasłym wulkanie oraz dawnym wychodkiem. Ogromną frajda było ognisko na dziedzińcu zamku oraz posiłek przegotowany specjalnie dla nas w sali balowej. Podsumowaniem wyjazdu było wspólne przygotowanie plakatu, na którym przedstawiono podobieństwa i różnice między zamkami śląskimi a zamkiem kożuchowskim.

Obóz językowy 20-31.08.2012

W dniach 14 – 18 stycznia 2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie zorganizowany został obóz językowy z języka angielskiego. Działanie było realizowane w ramach trwającego w szkole projektu z Poddziałania 9.1.2 „Sukces na wyciągnięcie ręki” a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Uczestnicy brali udział w 20 godzinach zajęć językowych, w czasie których poznawali kulturę i historię państw Wspólnoty Brytyjskiej (Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej). Podsumowaniem zajęć był wyjazd do  Cinema City Fokus w Zielonej Górze na film pt.: „Strażnicy marzeń”.

Festyn Sportowy 06.10.2012

W sobotę 6 października 2012r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie odbył się festyn sportowy zorganizowany w ramach projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. W festynie udział wzięło ok. 200 uczniów szkoły. W ramach sportowych zmagań na Boiskach Orlik uczestnicy rywalizowali ze sobą w rozgrywkach piłkarskich i mieli do pokonania tor przeszkód.  Na placu apelowym zorganizowano konkurs logopedyczny, kaligraficzny, Mistrz Tabliczki Mnożenia, warsztaty plastyczne i rysunkowe oraz pokazy taneczne. Przy pomocy rodziców dla dzieci zorganizowano słodki poczęstunek. Zmęczeni mali sportowcy posilili się kiełbaskami pieczonymi własnoręcznie na ognisku. Wszystkim uczestnikom sportowych i umysłowych zmagań wręczono nagrody i upominki. W trakcie wspólnej zabawy zaprezentowano planszę przedstawiające prace uczniów wykonanych w ramach wyjazdów edukacyjnych oraz zdjęcia z zajęć projektowych.

WYJAZD EDUKACYJNY SZLAKIEM PIASTOWSKIM 13 -14.10.2012

Wykorzystując piękną złotą polską jesień uczestnicy projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL z klas trzecich uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym Szlakiem Piastowskim w dniach 13 – 14 października. W wyjeździe udział wzięło 40 uczniów. W ciągu 2 dni dzieci poznały historie narodzin państwa piastowskiego. Zwiedziły Poznań i Gniezno pierwsze stolice państwa polskiego. Odwiedziły Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę Św. Piotra i Pawła, Ratusz z Koziołkami. Poznawały budownictwo wczesnośredniowieczne na przykładzie Ostrowa Lednickiego. W skansenie w Biskupinie uczyły się dziejów kultury łużyckiej i zapoznały się z życiem ludzi sprzed kilku tysięcy lat. Uczestnicy mieli także szansę wzięcia udziału w warsztatach garncarskich. Swoje wrażenia z wyjazdu opiszą w zredagowanych przez siebie pamiętnikach.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I

Zgodnie z założeniami projektu „Sukces na wyciagnięcie ręki” finansowanego z funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego POKL uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych. Odbyły się one 31 maja i 26 czerwca 2012. Poprzez wspólne gry i zabawy dzieci uczyły się współpracy, wzajemnego szacunku i wyrozumiałości. W zajęcia włączono także rodziców. Pierwsze majowe spotkanie odbyło się pod hasłem „Sportowy dzień mamy, taty i dziecka”, czerwcowe natomiast pod hasłem „Sobótki” czyli nasze rodzime walentynki.

WYJAZD EDUKACYJNY DO GDAŃSKA 7.06. – 9.06.2012

Uczestnicy projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL z klas szóstych i piątych kończą rok szkolny wyjazdem edukacyjnym do Gdańska w dniach 7 – 9 czerwca. W wyjeździe udział wzięło 45 uczniów. W ciągu 3 dni poznali oni zabytki Gdańska te dawne kilkusetletnie i te z okresu II wojny światowej. Odwiedzili Neptuna, podziwiali przepiękne gdańskie kamienice z Dworem Artusa, zwiedzali Dar Pomorza, Molo w Sopocie. W Muzeum Morskim brali udział w lekcji, podczas której obserwowali pod mikroskopem bałtycki plankton. Nie ominęli także Poczty Gdańskiej i Westerplatte. Wyjazd zbiegł się w czasie z organizacją mistrzostw Euro 2012. Kożuchowianie zatem odwiedzili strefę kibica w Gdańsku. Pod wieczór w schronisku kibicowali polskim piłkarzom oglądając transmisje w TVP. Wypoczywając i zwiedzają Gdańsk, uczniowie musieli zebrać informacje na temat jego zabytkowej architektury, a następnie porównać ją do zabytków Kożuchowa. Wyjazd podsumowany został wspólnym wykonaniem planszy, na której porównano zabytki Gdańska i Kożuchowa.

WYJAZD EDUKACYJNY DO SKANSENU OCHLA 2.06.2012

Najmłodsi uczestnicy projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, uczniowie klas I uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Skansenu Ochla. Miał on miejsce 2 czerwca w ramach organizowanej imprezy pod hasłem „Ginące Zawody”. 40 dzieci zapoznawało się z najstarszymi zawodami, które obecnie w zasadzie nie są już wykonywane. Wzięły także udział w zwiedzaniu Skansenu i w warsztatach garncarskich. Przekonały się osobiście, że każda czynność garncarza wymaga wielu ćwiczeń i wytrwałości. Pod koniec lekcji w plenerze młodzi rzemieślnicy posilili się kiełbaskami pieczonymi nad ogniskiem i zadowoleni wrócili do domu.