Razem raźniej

razem raźniej


O projekcie Razem raźniej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie  realizuje projekt systemowy “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” – “Razem raźniej”, w ramach poddziałania 9.1.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanych ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach projektu proponujemy wsparcie dla grupy 139 uczniów z klas 1-3. Realizowane są zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 4 uczniów, zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 10 uczniów, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 9 uczniów oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 8 uczniów. Ponadto wszystkie dzieci w klasach 1-3 zostały objęte pomocą pedagoga szkoły.

RODZAJE PROWADZONYCH ZAJĘĆ

  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO
  • ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

PRODUKTY I REZULTATY

  •  30 GODZIN ZAJĘĆ DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI;
  • 30 GODZIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY;
  • 30 GODZIN ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH;
  • 30 GODZIN ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH;
  • 171 GODZIN PORAD PEDAGOGICZNYCH.