Lubuska Szkoła Równych Szans

lubuska szkoła


O projekcie Lubuska Szkoła Równych Szans (kliknij)

 Cele projektu Lubuskiej Szkoły Równych Szans

I. Cele projektu “LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” oraz projektu szkolnego „Dajmy sobie szabsę’ realizowanego przy udziale FRDL w Zielonej Górze

1 .Zwiększenie dostępności uczniów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych do nowoczesnych systemów edukacyjnych ,

2. Zmniejszenie dysproporcji w opanowaniu kompetencji kluczowych przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno- przyrodniczych,

3. Wzrost wsparcia psychologiczno-terapeutycznego i dydaktycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

4. Wzrost wsparcia dydaktyczno – metodycznego dla uczniów zdolnych.

II Rezultaty miękkie szkolnego projektu

1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych;

2. Wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów;

3. Wzrost umiejętności kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo- matematycznych;

4. Zwiększenie się szans edukacyjnych uczniów zdolnych (szczególnie pochodzących z terenów wiejskich lub zagrożonych marginalizacją społeczną) oraz tych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny na kontynuowanie nauki..

Zakres podjętych działań w ramach projektu Lubuska szkoła Równych Szans

Zakres podjętych działań w ramach Projektu Lubuska Szkoła Równych Szans
„Dajmy sobie szansę”

 1. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 1-3
 2. „Wyrównujemy szansę” – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
 3. Zajęcia rewalidacyjne z uczniem niepełnosprawnym,
 4. „Z językiem polskim za pan brat” – zajęcia z języka polskiego,
 5. „Uczymy się sprawnie mówić i pisać”- zajęcia z językiem polskim dla klas 6,
 6. Koło matematyczne dla klas 5 i 6,
 7. Zajęcia informatyczno – fotograficzne,
 8. Zajęcia z języka niemieckiego,
 9. Zajęcia z języka angielskiego,
 10. Zajęcia plastyczne,
 11. „Przyroda bez tajemnic”- koło przyrodnicze,
 12. „Łatwe i radosne uczenie się” – zajęcia wzmacniające proces uczenia się,
 13. Zajęcia logopedyczne
 14. Zajęcia teatralno – kabaretowe.