Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 W  KOŻUCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO DO UCZNIA Z AFAZJĄ

Przedmiot naboru:

Stanowisko:  nauczyciel wspomagający

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie

Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r.

Okres zatrudnienia: od dnia zawarcia umowy do 25.06.2021r. z możliwością przedłużenia

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 20/20

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie ucznia z Afazją w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych
 • realizacja czynności opiekuńczych,
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 • informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
 • udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem,
 • opracowanie i modyfikacja IPET,
 • współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć.

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych oraz konstruktywnych relacji z dziećmi, • mile widziane wykształcenie – edukacja wczesnoszkolna, zdolności plastyczne, muzyczne,
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • obowiązkowość, rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z Klauzulą informacyjną.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/kwalifikacje także pedagogiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów pilny – do 17.08.2020r.
 2. Oferty należy składać w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie (sekretariat).
 3. Kontakt telefoniczny – nr tel. 68 355-33-20.
Katarzyny Gaczyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kożuchowie