OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGA

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KOŻUCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGA

Przedmiot naboru:

Stanowisko:  psycholog

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr2 w Kożuchowie

Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2019 r.

Okres zatrudnienia: od dnia zawarcia umowy do 25.06.2021r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 13/22

Zakres wykonywanych zadań (§23 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach):

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

7) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

11) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

13) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

15) diagnozowanie dojrzałości szkolnej; [ „O” ]

16) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

17) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

18) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych oraz konstruktywnych relacji z dziećmi,
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • obowiązkowość, rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z Klauzulą informacyjną.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/kwalifikacje także pedagogiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów pilny – do 25.01.2021r.
 2. Oferty należy składać w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie (sekretariat)
 3. Kontakt telefoniczny – nr tel. 683553320

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie